York City - Student Accommodation York, United Kingdom- Ocxee